About  |  Kamus SABDA Mobile
Table of Contents -- sita
POS
HYPHEN
WORDNET DICTIONARY
THESAURUS
Link, Gadget and Share
Copy the code below to your site:
Link
Gadget
Share
 Facebook
 Twitter
Add to your browser

sita

 : 
Noun
 : 
Si=ta

WORDNET DICTIONARY

Noun sita has 1 sense

THESAURUS

sita

Agni, Asvins, Avalokita, Bhairava, Bhairavi, Brahma, Chandi, Daksha, Devaki, Devi, Dharma, Dharti Mai, Durga, Dyaus, Ganapati, Ganesa, Ganesha, Garuda, Hanuman, Himavat, Indra, Kali, Kama, Kamsa, Karttikeya, Lakshmi, Parjanya, Parvati, Pushan, Rahu, Rhibhus, Rudra, Sarasvati, Savitar, Shiva, Soma, Surya, Uma, Ushas, Vaja, Varuna, Varuni, Vayu, Vishnu, Yama
copyright © 2012 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | To report a problem/suggestion