About  |  Kamus SABDA Mobile
Table of Contents -- jaganmati
THESAURUS
Link, Gadget and Share
Copy the code below to your site:
Link
Gadget
Share
 Facebook
 Twitter
Add to your browser

jaganmati

THESAURUS

jaganmati

Agni, Asvins, Avalokita, Bhairava, Bhairavi, Brahma, Chandi, Daksha, Devaki, Devi, Dharma, Dharti Mai, Durga, Dyaus, Ganapati, Ganesa, Ganesha, Garuda, Hanuman, Himavat, Indra, Kali, Kama, Kamsa, Karttikeya, Lakshmi, Parjanya, Parvati, Pushan, Rahu, Rhibhus, Rudra, Sarasvati, Savitar, Shiva, Sita, Soma, Surya, Uma, Ushas, Vaja, Varuna, Varuni, Vayu, Vishnu, Yama
copyright © 2012 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | To report a problem/suggestion